ติดต่อเรา

ส่งข้อความหาเรา

คณะทำงาน บ้านนาเกลือ

นางศรีสุดา ราษฎร์นิยม

ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0868219011

นางสาวอรุณี ห่อทองคำ

รองประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0818090968
anniepattaya@hotmail.com

นางสาวยุพา สิทธิสมรรต

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0863971237

นางสาวสุปราณี โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0817560553

นางสาววรรณี วชิระนันทกุล

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0840194768

นางรัตนา อ่องสมบัติ

ผู้ประสานงานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0816366889

นายอุดร บุญมา

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0876100536

นายญาณวรรธน์ โรจน์นวธาณิภัทร

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0906560595

นางสาวธัณลักษณ์ โรจน์นวธาณิภัทร

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0902254563

นางกิติพร วชิรดำรงไชย

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0814414180

นางภาสุนัน โล่ห์ทองคำ

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0814378694

นายรุ่งโรจน์ โล่ห์ทองคำ

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0894929860

นายเที่ยง อินทร์สำอางค์

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0912494548

นายวัฒนชัย โพธารธร

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0912494548

นายปิยะ ปิยะมนต์

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0638172876

นางปาริฉัตร ปิยะมนต์

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0996093312

นางอัชนีย์ ทัศนภูมิ

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0983694645

นางรุ่งฤดี จันทร์เดช

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0957863483

นางพิศมัย พรมชาติ

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0947681401

นายไพฑูรย์ นาคอุดม

ทีมกลยุทธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ

โทร. 0871261916